Köp / Purchase


Mina krav på valpköparen

Är du under 18 år så skall din målsman skriva under kontraktet och har då ansvaret för illerns välmående.

Det gör inget om du aldrig ägt en iller tidigare men du skall vara påläst om djuret.

Måste illern omplaceras skall denna åter till mig eller att jag godkänner det nya hemmet.

Ett kontrakt kommer att upprättas för varje valpköpare som innehåller exempel:

skötsel av djuret, om det får användas till avel eller inte etc.Jag kommer alltid finnas tillgänglig för hjälp och råd angående allt som har med illern att göra dygnet runt.

Upptäcks det någon sjukdom eller liknande på någon iller i stamtavlan kommer alla som har iller från denna linje att bli informerade.


Valplista

Innan man får en plats på min valplista måste man höra av sig och berätta vad man kan erbjuda en valp från mig.

Vid 6 veckors ålder kan en valp tingas mot en avgift på 1500kr som inte återbetalas vid ånger.

Resterande avgift betalas då valpen hämtas.


Kostnad

En iller till sällskap år 2021 är 4500 kr.

En iller till avel vänligen maila mig för mer Info.

Vid försäljning till övriga länder än Sverige tillkommer eventuella kostnader för extra vacciner eller extra veterinärintyg som kan behövas.Valpens flytt och vad som medföljer

Valparna flyttas vid MINST 10 veckors ålder.

Stamtavla, vaccinationsintyg, registreringspapper i Natural Ferret Breeders och besiktningsprotokoll medföljer såklart.

Valpen är även ID chippad och nytt för 2021 är att Pass medföljer varje valp.

Valpen är försäkrad och den överlåts på nya ägare och man på så vis slipper nya karensdagar.

Varje valp får även med en liten goodie bag (värde ca 1000kr) som kan innehålla exempel:

Godis, foder, leksak, sele och koppel, något mysigt att sova i med mamma och syskonens doft.

Vid flytt kommer valpen att vara låd- och bittränad. (kom-ihåg att en iller sedan testar sina nya ägare)

Valpen kommer även att vara vana andra djur, barn och att vara ute i naturen.

Vid intresse av valp vänligen maila mig och berätta mer om dig själv och vad du kan erbjuda en valp.

My requirements for the kit buyer

If you are under the age of 18, your legal guardian will sign the contract and then be responsible for the welfare of the ferret.

It does not matter if you have never owned an ferret before, but you should have been read about the animal.

If the ferret has to be replaced, this must be returned to me or that I accept the new home.

A contract will be drawn up for each kit buyer that contains examples: care of the animal, whether it can be used for breeding or not etc.


I will always be available for help and advice regarding everything that has to do with the ferret. Do round the clock all year.

If any illness or death discovered on any ferret in the pedigree, everyone who has ferrets from this line will be informed.


Kit List

Before you get a seat on my voting list, you have to get in touch and tell me what you can offer the kit from me.

At 6 weeks of age, a kit can be booked for a fee of 1500 SEK which is not refunded on regret.

The remaining fee is paid when the kit is picked up.


Cost

A kit for company in 2021 is  4500SEK.

A kit to breeding please email me for more info.

When selling to other countries than Sweden,  more costs for extra vaccines or extra veterinary certificates may be added.


Kits move and what comes with it

The kits moves at least 10 weeks of age.

Pedigree, vaccination certificate, registration 

certificates in Natural Ferrets Breeders and inspection protocol are of course included.

The kits is also ID chipped and new for 2021 is that Passport accompanies each puppy.

.

The kits is insured and it is left to new owners and in this way you avoid new waiting days on the insurance.

.

Each kit also gets a small goodie bag (value approx. SEK 1000) that can include examples:

Candy, food, toy, harness and leash, something cozy to sleep in with mom and the siblings' fragrance.

When moving, the kit will be litter box- and bit trained. (Remember that a ferret then tests it´s new owners)

The kit will also be used to other animals, children and to be out in nature.

When interested in kit please email me and tell me more about yourself and what you can offer a kit.Här nedans ser ni bild på valp paketet 2012                                 Valp paketet 2014 

 


      En del av valp paketet 2020